Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

2ulcceria.nl
E-mailadres: info@2ulcceria.nl

KvK-nummer: 64984060

Adres: Gesina van der Molenstraat 13, 2401 MD Alphen aan den Rijn.

Btw-identificatienummer: NL234072313B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 2ulcceria en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen 2ulcceria en consument. Indien de consument een bestelling plaatst bij 2ulcceria, gaat men akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.

2      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij 2ulcceria zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod

1      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als 2ulcceria gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden 2ulcceria niet.

3      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen 2ulcceria de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan 2ulcceria zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 – De overeenkomst

1      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3 lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2      Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 2ulcceria onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 2ulcceria is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft 2ulcceria passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal 2ulcceria daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4      2ulcceria kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 2ulcceria op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5      2ulcceria zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het e-mailadres van 2ulcceria waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij 2ulcceria deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6.   In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan 2ulcceria bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door 2ulcceria verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

1      Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2      Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal 2ulcceria dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

1      2ulcceria kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien 2ulcceria dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2      Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door 2ulcceria tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 8 – De prijs

1      2ulcceria behoudt zich het recht prijzen te wijzigen van de aangeboden producten en/of diensten, in het bijzonder als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2      2ulcceria mag producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar 2ulcceria geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief btw.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

1      2ulcceria staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat 2ulcceria er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2      Een door 2ulcceria, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover 2ulcceria kan doen gelden.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1      2ulcceria zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan 2ulcceria kenbaar heeft gemaakt.

3      2ulcceria.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4      In geval van ontbinding conform het vorige lid zal 2ulcceria het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5      Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal 2ulcceria de consument hiervan op de hoogte stellen.

6      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 2ulcceria tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan 2ulcceria bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

1      De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling van de consument door 2ulcceria is ontvangen. Achteraf betalen is geen optie.

2      2ulcceria verzend met brievenbuspost en pakketpost. Bij een bestelling boven de €75-, rekent 2ulcceria geen verzendkosten door aan de klant. Indien het totaalbedrag lager is dan €75-, rekent 2ulcceria €4,95 verzendkosten door aan de klant.

3       Voor andere landen dan Nederland binnen Europa (België, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Engeland, Frankrijk (incl. Corsica en Monaco), Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), Luxemburg, Oostenrijk, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische eilanden), Verenigd Koninkrijk (excl. Gibraltar en Kanaaleilanden) en Zweden) hanteert 2ulcceria €12,50 verzendkosten. Indien de bestelling hoger is dan €150-, is de verzending geheel gratis.

4      In geval van retournering van (een deel) de bestelling zijn de kosten voor rekening van de consument. De kosten zijn afhankelijk van het gewicht en de aanbieder. Retouren vanuit een ander land dan Nederland zullen hoger uitvallen. Ook hier gelden de tarieven van de desbetreffende bezorger en zijn geheel voor rekening van de consument.

5      De betaalwijzen zijn Ideal, Visa en Mastercard creditcards. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.

6      De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

7      In geval van wanbetaling van de consument heeft 2ulcceria behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Geschillen

Op overeenkomsten tussen 2ulcceria en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.